Aktualnie znajdujesz się na:  OfertaCzytaj dalej

Oferta

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI

KALAMX Hydraulika Siłowa Borkowski Artur     ul. W. Witosa 3 Lublin 20-315

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ZAWARCIE UMOWY

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

IV. PRAWO WŁASNOŚCI

V. CENA

VI. ODBIÓR TOWARU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

VII. WADY RZECZY SPRZEDANEJ REKLAMACJE I GWARANCJA

VIII. WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG

IX. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I WYDANIU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

X. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO

XI. INNE POSTANOWIENIA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI

KALAMX Hydraulika Siłowa Borkowski Artur

ul. W. Witosa 3 Lublin 20-315

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur.

  2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:

  • Sprzedawca - Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur z siedzibą w Lublinie,

  • Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur.)

  • Strony - Sprzedawca i Kupujący,

  • Ogólne Warunki - niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur z siedzibą w Lublinie”,

  • Towar - towary handlowe sprzedawane przez Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur w ramach umowy z kontrahentem,

  • Oferta – pisemne oświadczenie Sprzedawcy przekazane Kupującemu w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,

  • Zamówienie – pisemne oświadczenie Kupującego o przyjęciu Oferty,

  • Potwierdzenie Zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające zawarcie Umowy,

  • Umowa – umowa sprzedaży Towaru, zawarta między Sprzedawcą a Kupującym na podstawie Oferty oraz Zamówienia z zachowaniem OWS Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur.

  3. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady sprzedaży towarów i usług przez Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur. Odstępstwa od tych zasad mogą następować jedynie w przypadku uzgodnienia warunków, w formie pisemnej, przez obie strony.

  4. Kupujący, który składa Zamówienie u Sprzedawcy, wyraża tym samym zgodę na niniejsze warunki.

II. ZAWARCIE UMOWY

  1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. 2. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

  3. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

  4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków, Kupujący może odstąpić od Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu od złożenia Zamówienia. W takim przypadku Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłacenia należności z tytułu tej części Umowy, która już została wykonana lub z tytułu Umowy będącej w trakcie wykonania w chwili otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Ponadto Sprzedawca będzie mógł zatrzymać całą zaliczkę a także żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku odstąpienia od Umowy przez Kupującego.

2. Przez Umowę będącą w trakcie wykonywania rozumie się nie tylko część Towarów już dostarczonych Kupującemu, ale także Towary, których dostarczenie nie mogłoby być anulowane ze względu na dostawców i współpracowników Sprzedawcy.

3. Wykonana część Umowy zamówienia będzie zafakturowana w kwocie określonej przez Sprzedawcę, stosownie do poniesionych kosztów (w tym, m.in. kosztów materiałów oraz kosztów siły roboczej) związanych z realizacją zamówienia. Kwota ta może wzrastać stosownie do kosztów związanych z działaniami koniecznymi do dokończenia transakcji zgodnie z niniejszymi Warunkami.

4. W przypadku nie wykonania przez Kupującego ciążących na nim obowiązków określonych w niniejszych Warunkach oraz w Umowie, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez zachowania terminu dodatkowego (ze skutkiem natychmiastowym), o ile postanowienia Warunków lub Umowy nie stanowią inaczej.

5. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie jest zobowiązany względem Kupującego do naprawienia szkody wynikłej wskutek rozwiązania Umowy w trybie określonym w punkcie 4.

IV. PRAWO WŁASNOŚCI

  1.Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości.

  2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, jeśli koszt wysyłki ponosi Kupujący, jeśli koszt wysyłki ponosi Sprzedawca na niego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

V. CENA

  1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.

  2. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia.

  3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w siedzibie Sprzedawcy przy ul. W. Witosa 3 Lublin.

  4. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.

  5. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.

  6. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

  7. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

  8. W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.

  9. Jeżeli płatność ma być dokonana poprzez zapłatę faktury o odroczonym terminie płatności, Sprzedawca może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności, w szczególności w postaci:

  a. przedpłaty;

  b. poręczenia;

  c. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów dostarczenia Towaru.

VI. ODBIÓR TOWARU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

1. Miejscem sprzedaży jest siedziba Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur lub jej pojazdy serwisowe.

2. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

3. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

4. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

5. Towar sprzedany jako drugi gatunek nie podlega zwrotowi

6. Pełnowartościowy Towar zakupiony w Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur nie podlega zwrotowi.

7. Zapotrzebowanie na dokumenty, o których mowa w ust. 4, Kupujący musi zgłosić w chwili złożenia zamówienia.

8. Certyfikat 3.1 jest wystawiany wyłącznie z zamówionymi elementami (brak możliwości dostarczenia certyfikatu po złożeniu zamówienia ).

9. Towar pozostawiony przez kupującego do naprawy, weryfikacji nie odebrany w przeciągu 6 miesięcy zostanie poddany komisyjnemu zezłomowaniu/ utylizacji.

VII. WADY RZECZY SPRZEDANEJ REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

2. Na przewody naprawiane Sprzedawca nie udziela gwarancji.

3. Sprzedawca zobowiązuje się względem Kupującego do, wedle swego wyboru, usunięcia wad fizycznych Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 1 roku od odebrania Towaru przez Kupującego (Gwarancja).

4. Sprzedawca odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z Towaru.

5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenie Towaru, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania, a także w przypadku naprawy lub modyfikacji Towaru dokonanej poza siedzibą firmy Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur, chyba, że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedawcy.

6. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń następujących w wyniku:

a. normalnego zużycia towaru;

b. wydarzenia przypadkowego lub siły wyższej.

7. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zobowiązań wynikających z Warunków i Umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty całkowitej.

8. W ramach Gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad Towaru lub części Towaru, które uzna za wadliwe.

9 W przypadku gdy niemożliwym okaże się usunięcie wad lub zastąpienie uszkodzonych części Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwe elementy lub części. Kupującemu nie przysługuje w takim wypadku roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany, gdy nie zostały one wcześniej zatwierdzone przez Sprzedawcę.

10. W celu skorzystania z Gwarancji Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie Towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady.

11. Zawiadomienie powinno zawierać także opis warunków ujawnienia się wady. W razie potrzeby Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedawcy wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia.

12. W przypadku wad oczywistych Zawiadomienie musi zostać wysłane w terminie 8 dni od odebrania Towaru. W razie wątpliwości za wady oczywiste uważa się wady Towaru, które uniemożliwiają właściwe korzystanie z Towaru lub powodują, iż Towar ma cechy wyraźnie odmienne od ustalonych w Umowie.

13.Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawionego produktu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.

14. Towar zamówiony specjalnie pod kupującego nie podlega zwrotowi.

VIII. WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG

1. W przypadku naprawy dostarczonego przedmiotu, wstępnie Klient otrzymuje weryfikację wraz z ofertą, w której podany jest przewidywany koszt naprawy.

2. Niezależnie od wyniku weryfikacji i naprawy, ekspertyza jest płatna wg oferty.

3. W czasie weryfikacji niektóre elementy mogą ulec zniszczeniu przy demontażu ( uszczelnienia, skorodowane elementy złączne, elementy pęknięte i z ukrytą wadą materiałową oraz elementy które trzeba zniszczyć, aby rozmontować przedmiot do przeprowadzenia weryfikacji ( np. łożyska ).

4. Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur zobowiązuje się do wykonania usługi/naprawy zgodnie z przedstawioną ofertą. Na życzenie Klienta usługa/naprawa może być wykonana bez wcześniejszej oferty, w tym przypadku obowiązuje aktualny cennik Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur.

5. Klient zobowiązuje się na terenie Zakładu zapewnić dostęp do naprawianych urządzeń oraz w razie potrzeby udostępnić urządzenie dźwigowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia serwisu.

6. Usługi są świadczone w dni robocze w godzinach od 7.30 do 16.00. W przypadku, gdy czas wykonywania usługi przekracza w/w czas, Klient będzie obciążony kosztami wg cennika Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur.

7. Okres wykonania usługi/naprawy ulega wydłużeniu w przypadku gdy wymagane jest wykonanie dodatkowych prac w niezbędnym zakresie, który będzie rozliczony wg cennika Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur.

8. Okres wykonania usługi może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta lub gdy Klient zamawia dodatkowe usługi, które będą rozliczone wg cennika Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur

9. Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z naprawy oraz do rezygnacji z pobrania opłaty za ekspertyzę.

10. Dokumentacja przekazana Klientowi przez Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur, nie może być rozpowszechniana bez zgody Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur

 

IX. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I WYDANIU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

  2. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

  3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

  4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.

  5. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie.

X. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO

  1. Kalmax Hydraulika Siłowa Borkowski Artur będzie dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania wszelkich umów objętych niniejszymi warunkami.

  2. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd dla miasta Lublin.

  3. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich Zamówień wydanych po dacie modyfikacji, tak samo dla zamówień uzupełniających lub związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą.

XI. INNE POSTANOWIENIA

  1. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.

  2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

Powrót
Hydraulika siłowa Pneumatyka i automatyka Filtracja i oleje Siłowniki i uszczelnienia Serwis mobilny
Hose doctor Strona główna
projekt i realizacja: Go3.pl © 2012 - Kalmax
do góry